کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت و واحد آزمایشگاه
متشكل از پرسنلی آموزش ديده که در راستاي كنترل و حفظ شاخص هاي كيفي محصول به مشتريان در تلاش ميباشد
در اين راستا در 3 مرحله کنترل صورت می گیرد:

  1. كنترل مواد اولیه ورودی
  2. كنترل حين فرآيند
  3. كنترل محصول نهايي

1- كنترل مواد اولیه ورودي:
مواد اولیه در ابتداي ورود به كارخانه، نمونه برداري شده و طبق استانداردهاي مرتبط مورد تست و آزمايش قرار ميگيرند و در صورت تائيد در مخازن مربوطه تخلیه می گردند.
كنترل سایر مواد و قطعات ورودی توسط قسمت آزمايشگاه صورت ميگيرد. لازم به ذکر است که تجهیزات آزمایشگاه بطور مستمر در آزمايشگاههاي معتبر كاليبره ميگردند.

2- كنترل حين فرآيند:
در اين مرحله بطور رندوم از قسمت های مختلف تولید نمونه برداري شده و كنترل ميشوند.

3- كنترل محصول نهايي:
در اين مرحله، از محصول نهايي نمونه برداري شده و طبق استانداردهاي مرتبط از همه لحاظ اعم از كنترل ظاهري(شرايط بسته بندي)، كنترل ابعادي(طبق استانداردها و پارامترهاي تعريف شده) و كنترل آنالیز (تستهاي آزمايشگاهي و عملي) مورد كنترل و بازرسي قرار ميگيرند.

اهداف واحد كنترل كيفيت:
1- حفظ و ارتقاء كيفيت همزمان با بهينه سازي مصرف انرژي.
2- برنامه ريزي و اخذ گواهينامه هاي علمی و فني مربوطه.