محصولات

3 (7)

سود کاستیک پرک

سود کاستیک پرک تولید شده در شرکت پترو گوهر پارس ضمن دارا بودن استانداردها ملی و بین المللی به دلیل بهره مندی از تکنولوژی بالا در تولید سود کاستیک پرک، با کیفیت بالا عرضه می گردد.

2 (10)

کاستیک سودا

کاستیک سودا تولید شده در شرکت پترو گوهر پارس ضمن دارا بودن استانداردها ملی و بین المللی به دلیل بهره مندی از تکنولوژی بالا در تولید کاستیک سودا، با کیفیت بالا عرضه می گردد.

سود سوزآور

سود سوزآور تولید شده در شرکت پترو گوهر پارس ضمن دارا بودن استانداردها ملی و بین المللی به دلیل بهره مندی از تکنولوژی بالا در تولید سوزآور، با کیفیت بالا عرضه می گردد.